Aktuellt

Hellre lokala bovärdar än poliser

 

Vi ser inte de ungdomar som hänger i trapphuset som kriminella och menar att en lokal vaktmästare skulle vara ett bra första steg för att öka tryggheten i huset. Husets uppdelade boende mellan Hotellhem och Svenska bostäder kräver speciella lösningar. Hotellhem behöver mer resurser för att kunna ro sitt uppdrag i hamn.

 

Det är problematiskt att politikern Dennis Wedin (M) som både agerar partipolitiskt och är ordförande i Svenska bostäder, för talan om situationen i vårt hus. Han har ställt sig över sedvanlig förhandlingsordning och glömt att fråga oss som bor i huset vilka lösningar vi vill se. SB:s förvaltare representerar inte de boende, det gör lokala hyresgästföreningen Sockerbiten.

 

Vår kunskap är att många av de stora familjerna inte får låsbrickor till alla i hushållet. Vilket gör att många ungdomar står och väntar på att bli insläppta.

Vi har tillsatt en entrégrupp i huset som ska titta på smått och stort kring de problem som uppkommer då många obehöriga tar sig in i huset. Detta sker i samråd med vår förvaltare på Svenska bostäder och vi hoppas att förslaget från oss kommer tas emot väl av Svenska bostäder.

 

Styrelsen för lokala hyresgästföreningen Sockerbiten


Chans att förbättra våra entréer


I samråd med SB har vi nu fått möjlighet att förbättra våra två entréer. Vi i lokala Hyresgästföreningen Sockerbiten behöver därför din hjälp att ta fram ett förslag.

Vi har en text från en medlem som välkomnar till vårt unika hus. Vi tänker oss att den texten ingår i processen som vi sedan ska presentera för SB när vi är klara.


Vi tänker stort och smått. Vi vill ha en skylt som välkomnar, vi vill ha blommor, vi vill ha gulmålat runt hela vändplanen (så folk förhoppningsvis ställer sig någon annanstans än precis utanför vår entrédörr), en passage till för allmänheten och skolan, cykelställ så vi får bort cyklar runt fontänen och på väg över bron, lutningen på trottoaren är problematisk för några av oss. Det finns säker fler saker som ni har i tankarna, och fokus är entréerna.

Intresserad? Anmäl dig här så återkommer vi för ett första möte i ”entrégruppen”.

Vi drar igång så snart vi blivit några stycken.


Vänligen Styrelsen


LH Sockerbiten – det här är vi


Den lokala hyresgästföreningen LH Sockerbiten ingår i Hyresgästföreningen Region Stockholm och omfattar 64 lägenheter i huset Björkhagsplan 9. Lägenheterna finns på våning 6-9 i huset.


Vi är beroende av medlemmars insatser och du som bor i huset är hjärtligt välkommen att delta i arbetet! Men alla boende, även de som inte är medlemmar, är välkomna med förslag på förbättringar och åtgärder i och kring huset.

Styrelsen har dialog med hyresvärden om sådant som rör alla lokalt. Enskilda ärenden och hyresförhandlingar sköts centralt.
Utdrag ur Hyresgästföreningens stadgar

 

§ 8 Lokala hyresgästföreningar

 

8.1 Den lokala hyresgästföreningens uppgift

Lokal hyresgästförening ska arbeta för inflytande, trygghet och gemenskap för hyresgästerna.

Lokal hyresgästförening ansvarar även för de frågor som årsmötet beslutar ska ingå i uppdraget.

Den lokala hyresgästföreningens verksamhet ska redovisas inom ramen för hyresgästföreningens verksamhet.

 

8.2 Den lokala hyresgästföreningens årsmöte

Den lokala hyresgästföreningens högsta beslutande organ är dess årsmöte.

 

8.2.1 Årsmötets sammanträde

Årsmötet ska hållas före februari månads utgång.

Den lokala hyresgästföreningens styrelse kallar alla medlemmar som är bosatta inom verksamhetsområdet till Årsmötet.


8.2.2 Årsmötets uppgifter

● Fastställande av röstlängd

● Fråga om kallelse till mötet behörigen skett

● Val av mötesordförande, mötessekreterare, justerare, rösträknare

● Styrelsens berättelse för föregående år

● Revisorernas berättelse

● Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

● Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

● Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och ersättare

● Val av revisor/er och ersättare för dessa

● Val av valberedning

● Behandla verksamhetsinriktning

● Behandla förslag från styrelsen och nya frågor


8.2.3 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas om styrelsen för den lokala hyresgästföreningen eller föreningsstyrelsen så beslutar. Kallelse till årsmöte ska ske minst två veckor före mötet

 

 8.2.4 Val och omröstning vid årsmöte

Varje medlemskap äger en röst samt yttrande- och förslagsrätt. Röstning med fullmakt får inte förekomma.

Ledamot av lokala hyresgästföreningens styrelse äger inte förslags- eller rösträtt i frågor som rör ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets verksamhet och förvaltning, i vilka frågor  tyrelseledamöterna endast har yttranderätt.

Årsmötets beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgör lotten.

Vid val ska sluten omröstning verkställas om någon

röstberättigad begär det. Röstsedel ska i sådana fall, för

att godkännas, uppta det antal namn som ska väljas. Kandidater anses valda i den ordning de erhållit röstetal. Vid lika röstetal avgör lotten.

 

8.2.5 Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att bereda förslag till lokal föreningsstyrelse.

 

8.3 Den lokala hyresgästföreningens styrelses

uppgift

Styrelsen verkställer årsmötets beslut och leder mellan

årsmötena den  okala hyresgästföreningens verksamhet.

Styrelsen ansvarar i förekommande fall för den lokala

hyresgästföreningens ekonomi.

Styrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv.

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal så har ordförande utslagsröst.

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll upprättas.

Styrelsen ska, på begäran av revisor, hålla protokoll och övriga handlingar rörande kalenderårets verksamhet tillgängliga.